Co najbardziej wpłynie na branżę pośrednictwa i doradztwa finansowego w 2013 roku? Stan rynku kredytów konsumenckich w 2013 roku określony zostanie przez sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, politykę kredytową banków oraz nowe regulacje dotyczące działalności na tym rynku. Najważniejsze pytania stawiane przez branżę na przełomie roku dotyczą modelu zarządzania informacją kredytową, przyszłości pośredników i doradców finansowych oraz rozwoju rynku i zarządzania ryzykiem.

Wzrost mimo zagrożeń

Zagrożenia wynikające ze spowolnienia gospodarczego, przekładające się na wzrost bezrobocia oraz ogólne pogorszenie nastrojów konsumenckich są oczywistymi przesłankami dla ostrożnej oceny możliwości wzrostu liczby i wartości zawieranych umów kredytu konsumenckiego w 2013 roku.

Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi rynku może być wdrożenie nowej wersji rekomendacji T (tj. „miękkiej regulacji” wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego), która usuwa sztywne wytyczne co do relacji obciążeń kredytowych do dochodów, dopuszczając równocześnie dla określonych grup klientów stosowanie uproszczonych procedur kredytowych. W połączeniu ze znaczącą poprawą wiedzy i praktyki zarządzania ryzykiem wśród banków i firm pożyczkowych, czynniki te spowodują, że w latach 2013-14 nastąpi zapewne umiarkowany wzrost rynku. Takie prognozy podczas grudniowego Kongresu Consumer Finance wyraziła większość ekspertów z branży – prognozy przytacza Krzysztof Opaliński z Operatora Bankowego Fines (firmy partnerskiej Kongresu), przewodniczący Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Zadania na 2013

Uczestnicy rynku są zgodni co do potrzeby wymiany informacji pomiędzy kredytodawcami/ pożyczkodawcami działającymi na rynku, niezależnie od tego, czy należą do sektora regulowanego (banki), czy nieregulowanego (firmy pożyczkowe). Wprawdzie Biuro Informacji Kredytowej może być platformą wymiany informacji o zobowiązaniach osób zaciągających pożyczki w bankach oraz dodatkowo w instytucjach pozabankowych, ale bardziej uzasadnione prawnie jest wykorzystanie do tego celu istniejących Biur Informacji Gospodarczej, które obecnie zbierają głównie informacje dotyczące zadłużenia z innych niż kredytowe/pożyczkowe tytułów, np. telekomunikacyjnych. Bazy danych Biur Informacji Gospodarczej potwierdzają zaległości gospodarstw domowych w obsłudze bieżących zobowiązań, co w praktyce może wskazywać na podwyższenie ryzyka kredytowego osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę. Informacje zawarte w bazach BIG są istotne i powinny wejść do podstawowego zestawu informacji wykorzystywanych przez banki i firmy pożyczkowe przy ocenie zdolności kredytowej ich klientów.

Unijna dyrektywa spowoduje zmiany

Na pośredników i doradców kredytowych, niezależnie od przedmiotu ich działalności, istotny wpływ będą miały postanowienia dyrektywy unijnej o kredytach zabezpieczonych na nieruchomościach. Po ich wdrożeniu do krajowego porządku prawnego, zmienią się istotne regulacje we wszystkich branżach pośrednictwa finansowego. Sformalizowanie wymogów oceny kompetencji osób wykonujących usługi pośrednictwa, wymóg zezwolenia na prowadzenie tej działalności oraz konieczność oddzielenia funkcji doradczych od pomocniczych w relacjach z klientem spowodują gruntowną przebudowę całego sektora pośrednictwa. Dyrektywa o kredytach zabezpieczonych na nieruchomościach deleguje do ustawodawców krajowych decyzje dotyczące szczegółowych rozwiązań co do wymogów kompetencyjnych dla pośredników oraz systemu wydawania zezwoleń i prowadzenia rejestru uprawnionych osób i podmiotów. Dlatego istotny jest udział organizacji samorządu gospodarczego w projektowaniu i wdrożeniu systemu licencjonowania i rejestracji uczestników rynku.

Przyszłoś

sektora w kontekście strategii banków, zmian regulacyjnych i zarządzania ryzykiem kredytowym to z pewnością zwiększone zainteresowanie banków oraz niebankowych firm pożyczkowych finansowaniem potrzeb konsumpcyjnych klientów indywidualnych. Wzrost zainteresowania jest wynikiem istotnej poprawy umiejętności banków zarządzania ryzykiem kredytowym, na którą jedynie ograniczony wpływ miały restrykcyjne regulacje, w połączeniu z oczekiwanym otwarciem rynku dla części klientów wykluczonych dotychczas wskutek zapowiadanych zmian w rekomendacji T.

W 2013 nie należy oczekiwać boomu kredytowego, ale umiarkowany wzrost w stosunku do roku 2012 roku jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem – dodaje Krzysztof Opaliński z Fines.

Krzysztof Opaliński z Operatora Bankowego Fines, przewodniczący Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i prelegent Kongresu Consumer Finance 2013.

Stan rynku kredytów konsumenckich w 2013 roku określony zostanie przez sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, politykę kredytową banków oraz zmiany regulacyjne dotyczące działalności na tym rynku. Najważniejsze pytania stawiane przez branżę na przełomie roku dotyczą modelu zarządzania informacją kredytową, przyszłości pośredników i doradców finansowych oraz rozwoju rynku i zarządzania ryzykiem. Tak rozpoczęte 12 miesięcy oceniła podczas grudniowego Kongresu Consumer Finance większość ekspertów z branży.

Na pośredników i doradców kredytowych, niezależnie od przedmiotu ich działalności, istotny wpływ będą miały postanowienia dyrektywy unijnej o kredytach zabezpieczonych na nieruchomościach. Po ich wdrożeniu do krajowego porządku prawnego, zmienią się istotne regulacje we wszystkich branżach pośrednictwa finansowego. Sformalizowanie wymogów oceny kompetencji osób wykonujących usługi pośrednictwa, wymóg zezwolenia na prowadzenie tej działalności oraz konieczność oddzielenia funkcji doradczych od pomocniczych w relacjach z klientem spowodują istotną przebudowę całego sektora pośrednictwa.

W 2013 nie należy oczekiwać boomu kredytowego, ale umiarkowany wzrost w stosunku do spadkowego roku 2012 roku jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *