budowlane24h.plbudowlane24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


?>

Od nowej rekomendacji po unijne dyrektywy

2013-01-11

Co najbardziej wp造nie na bran輳 po鈔ednictwa i doradztwa finansowego w 2013 roku? Stan rynku kredytów konsumenckich w 2013 roku okre郵ony zostanie przez sytuacj ekonomiczn gospodarstw domowych, polityk kredytow banków oraz nowe regulacje dotycz帷e dzia豉lno軼i na tym rynku. Najwa積iejsze pytania stawiane przez bran輳 na prze這mie roku dotycz modelu zarz康zania informacj kredytow, przysz這軼i po鈔edników i doradców finansowych oraz rozwoju rynku i zarz康zania ryzykiem.

Wzrost mimo zagro瞠

Zagro瞠nia wynikaj帷e ze spowolnienia gospodarczego, przek豉daj帷e si na wzrost bezrobocia oraz ogólne pogorszenie nastrojów konsumenckich s oczywistymi przes豉nkami dla ostro積ej oceny mo磧iwo軼i wzrostu liczby i warto軼i zawieranych umów kredytu konsumenckiego w 2013 roku.

- Czynnikiem sprzyjaj帷ym wzrostowi rynku mo瞠 by wdro瞠nie nowej wersji rekomendacji T (tj. „mi瘯kiej regulacji” wydawanej przez Komisj Nadzoru Finansowego), która usuwa sztywne wytyczne co do relacji obci捫e kredytowych do dochodów, dopuszczaj帷 równocze郾ie dla okre郵onych grup klientów stosowanie uproszczonych procedur kredytowych. W po陰czeniu ze znacz帷 popraw wiedzy i praktyki zarz康zania ryzykiem w鈔ód banków i firm po篡czkowych, czynniki te spowoduj, 瞠 w latach 2013-14 nast徙i zapewne umiarkowany wzrost rynku. Takie prognozy podczas grudniowego Kongresu Consumer Finance wyrazi豉 wi瘯szo嗆 ekspertów z bran篡 – prognozy przytacza Krzysztof Opali雟ki z Operatora Bankowego Fines (firmy partnerskiej Kongresu), przewodnicz帷y Komitetu Konferencji Przedsi瑿iorstw Finansowych w Polsce.

Zadania na 2013

Uczestnicy rynku s zgodni co do potrzeby wymiany informacji pomi璠zy kredytodawcami/ po篡czkodawcami dzia豉j帷ymi na rynku, niezale積ie od tego, czy nale膨 do sektora regulowanego (banki), czy nieregulowanego (firmy po篡czkowe). Wprawdzie Biuro Informacji Kredytowej mo瞠 by platform wymiany informacji o zobowi您aniach osób zaci庵aj帷ych po篡czki w bankach oraz dodatkowo w instytucjach pozabankowych, ale bardziej uzasadnione prawnie jest wykorzystanie do tego celu istniej帷ych Biur Informacji Gospodarczej, które obecnie zbieraj gównie informacje dotycz帷e zad逝瞠nia z innych ni kredytowe/po篡czkowe tytuów, np. telekomunikacyjnych. Bazy danych Biur Informacji Gospodarczej potwierdzaj zaleg這軼i gospodarstw domowych w obs逝dze bie膨cych zobowi您a, co w praktyce mo瞠 wskazywa na podwy窺zenie ryzyka kredytowego osób ubiegaj帷ych si o kredyt/po篡czk. Informacje zawarte w bazach BIG s istotne i powinny wej嗆 do podstawowego zestawu informacji wykorzystywanych przez banki i firmy po篡czkowe przy ocenie zdolno軼i kredytowej ich klientów.

Unijna dyrektywa spowoduje zmiany

Na po鈔edników i doradców kredytowych, niezale積ie od przedmiotu ich dzia豉lno軼i, istotny wp造w b璠 mia造 postanowienia dyrektywy unijnej o kredytach zabezpieczonych na nieruchomo軼iach. Po ich wdro瞠niu do krajowego porz康ku prawnego, zmieni si istotne regulacje we wszystkich bran瘸ch po鈔ednictwa finansowego. Sformalizowanie wymogów oceny kompetencji osób wykonuj帷ych us逝gi po鈔ednictwa, wymóg zezwolenia na prowadzenie tej dzia豉lno軼i oraz konieczno嗆 oddzielenia funkcji doradczych od pomocniczych w relacjach z klientem spowoduj gruntown przebudow ca貫go sektora po鈔ednictwa. Dyrektywa o kredytach zabezpieczonych na nieruchomo軼iach deleguje do ustawodawców krajowych decyzje dotycz帷e szczegó這wych rozwi您a co do wymogów kompetencyjnych dla po鈔edników oraz systemu wydawania zezwole i prowadzenia rejestru uprawnionych osób i podmiotów. Dlatego istotny jest udzia organizacji samorz康u gospodarczego w projektowaniu i wdro瞠niu systemu licencjonowania i rejestracji uczestników rynku.

Przysz這

sektora w kontek軼ie strategii banków, zmian regulacyjnych i zarz康zania ryzykiem kredytowym to z pewno軼i zwi瘯szone zainteresowanie banków oraz niebankowych firm po篡czkowych finansowaniem potrzeb konsumpcyjnych klientów indywidualnych. Wzrost zainteresowania jest wynikiem istotnej poprawy umiej皻no軼i banków zarz康zania ryzykiem kredytowym, na któr jedynie ograniczony wp造w mia造 restrykcyjne regulacje, w po陰czeniu z oczekiwanym otwarciem rynku dla cz窷ci klientów wykluczonych dotychczas wskutek zapowiadanych zmian w rekomendacji T.

- W 2013 nie nale篡 oczekiwa boomu kredytowego, ale umiarkowany wzrost w stosunku do roku 2012 roku jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem – dodaje Krzysztof Opali雟ki z Fines.

Krzysztof Opali雟ki z Operatora Bankowego Fines, przewodnicz帷y Komitetu Konferencji Przedsi瑿iorstw Finansowych w Polsce i prelegent Kongresu Consumer Finance 2013.

- Stan rynku kredytów konsumenckich w 2013 roku okre郵ony zostanie przez sytuacj ekonomiczn gospodarstw domowych, polityk kredytow banków oraz zmiany regulacyjne dotycz帷e dzia豉lno軼i na tym rynku. Najwa積iejsze pytania stawiane przez bran輳 na prze這mie roku dotycz modelu zarz康zania informacj kredytow, przysz這軼i po鈔edników i doradców finansowych oraz rozwoju rynku i zarz康zania ryzykiem. Tak rozpocz皻e 12 miesi璚y oceni豉 podczas grudniowego Kongresu Consumer Finance wi瘯szo嗆 ekspertów z bran篡.

Na po鈔edników i doradców kredytowych, niezale積ie od przedmiotu ich dzia豉lno軼i, istotny wp造w b璠 mia造 postanowienia dyrektywy unijnej o kredytach zabezpieczonych na nieruchomo軼iach. Po ich wdro瞠niu do krajowego porz康ku prawnego, zmieni si istotne regulacje we wszystkich bran瘸ch po鈔ednictwa finansowego. Sformalizowanie wymogów oceny kompetencji osób wykonuj帷ych us逝gi po鈔ednictwa, wymóg zezwolenia na prowadzenie tej dzia豉lno軼i oraz konieczno嗆 oddzielenia funkcji doradczych od pomocniczych w relacjach z klientem spowoduj istotn przebudow ca貫go sektora po鈔ednictwa.

W 2013 nie nale篡 oczekiwa boomu kredytowego, ale umiarkowany wzrost w stosunku do spadkowego roku 2012 roku jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

Fines finanse roku kredyt Stan rynku kredyt闚 konsumenckich w 2013

Zobacz tak瞠...

O czym warto pami皻a przy wycenie nieruchomo軼i?

2019-08-02

O czym warto pami皻a przy wycenie nieruchomo軼i?

Rynek nieruchomo軼i obfituje w wiele ciekawych ofert. W zale積o軼i od tego jakiego rodzaju nieruchomo嗆 planujemy naby: mieszkanie, lokal us逝gowy czy dom wolnostoj帷y, musimy by przygotowani na spory wydatek. wi璚ej...

Nowy rok, nowe zasady udzielania kredyt闚

2013-12-20

Nowy rok, nowe zasady udzielania kredyt闚

Czy zmiana zasad udzielania kredyt闚 hipotecznych i rz康owy program Mieszkanie dla M這dych b璠 mia造 wp造w na rynek mieszkaniowy? wi璚ej...