Informacje budowlane: Koniunktura w budownictwie w maju 2011

Opracowanie dotyczące koniunktury w budownictwie w maju 2011 roku na podstawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Ocena dla klimatu koniunktury w budownictwie w maju 2011 roku  jest pozytywna. Wyniki są lepsze niż w kwietniu – poprawę koniunktury sygnalizowało wtedy 21% przedsiębiorstw- jej pogorszenie 20%. W maju zmniejszyła się ilość przedsiębiorstw, które odnotowały pogorszenie koniunktury – wyniki to odpowiednio 21% i 18%. Pozostałe przedsiębiorstwa nie zanotowały zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Jak informuje GUS, utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane prace budowlano-montażowe, planowany jest także mniejszy wzrost zatrudnienia oraz cen robót (w porównaniu z prognozami z kwietnia)

21% badanych przedsiębiorstw przewiduje prowadzenie prac za granicą
(w ubiegłym roku 23%), co powinno przełożyć się na wzrost portfela zamówień.

Ogólny klimat koniunktury ocieniany jest pozytywnie zarówno przez dyrektorów jednostek dużych, mikro, jak i pozostałych klas wielkości.

Bariery w prowadzeniu bieżącej działalności budowano- montażowej.

Odsetek badanych przedsiębiorstw nieodczuwających żadnych barier wyniósł 4.3 % (3,9% w maju 2010 r.).

Najczęstsze trudności w prowadzeniu bieżącej działalności budowano- montażowej związane są z kosztami zatrudnienia – ich poziom kształtuje się na poziomie 57% w maju 2011, (51% w maju 2010.) a także z konkurencją na rynku (55% w maju 2011, 61% w maju 2010).

Porównując sytuację sprzed roku, największy wzrost dotyczy bariery związanej z kosztami materiałów budowlanych (z 26% do 36%) – na przeciwległym biegunie jest bariera związana z niedostatecznym popytem (z 46% do 39%).

Według przedsiębiorców wykorzystanie mocy produkcyjnych w maju 2011 wyniosło średnio 74% (71% w maju 2010.).

źródło: www.stat.gov.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *