budowlane24h.plbudowlane24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Idź do katalogu

Regulamin


?>

Pozwolenie na budowę.

2011-05-20

Autorem artykułu jest K. Niegolewski


Posiadając decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub, jeżeli istnieje na wskazanym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor występuje o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej w oparciu o ustawę z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

Ustawa ta określa, jakie obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę, jakie prace wymagają pozwolenia na budowę oraz jakie wymagają wyłącznie zgłoszenia.

Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim:

1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;

3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ? w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub, jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

Pozwolenie wydawane jest temu, kto wystąpił z wnioskiem o jej wydanie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć (art. 33 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy):

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)7).

Organ rozpatrujący wniosek może żądać dostarczenia innych dokumentów, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych. Właśnie ten punkt jest problematyczny, gdyż pracownicy urzędów często w oparciu o ten zapis mnożą problemy i wymyślają. Trzeba wówczas bacznie przyjrzeć się przepisom, na które się powołują.

Ważne!!!

W razie spełnienia wszystkich wymagań organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy).

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów określonych przepisami do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organy. W przypadku przekroczenia terminu organ wyższego stopnia wymierza organowi właściwemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki (w drodze postanowienia).

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta prze upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub, gdy budowa została przerwana dłuższy niż 3 lat.

---

 

K. Niegolewski

http://domwbudowie.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

budowa budowlane dom inwestycje mieszkanie porady budowlane

Zobacz także...

Jak wprowadzić do wnętrza styl rustykalny?

2021-02-02

Jak wprowadzić do wnętrza styl rustykalny?

Dom w stylu rustykalnym wydaje się świetną opcją. Nawiązuje to sielskiego życia na wsi, na łonie natury. To jedynie część prawdy, jednak urządzenie wnętrz w stylu rustykalnym to jeden z trendów wnętrzarskich na 2021 rok. Jak podkreślają fachowcy, nie trzeba dużych nakładów finansowych, aby stworzyć aranżację, która będzie zachwycać. więcej...

Rusztowania aluminiowe – wszystko, co warto wiedzieć

2021-02-02

Rusztowania aluminiowe – wszystko, co warto wiedzieć

Solidne rusztowanie to jedno z podstawowych elementów wyposażenia w wielu branżach. Prace na wysokości wymagają profesjonalnych i bezpiecznych rozwiązań, dlatego warto rozejrzeć się za dobrymi rusztowaniami wykonanymi z aluminium. więcej...

Panele podłogowe do domu lub mieszkania – poznaj ich zalety

2021-01-25

Panele podłogowe do domu lub mieszkania – poznaj ich zalety

Montaż paneli podłogowych oparty jest obecnie na innowacyjnym systemie zatrzaskowym. Do położenia paneli nie potrzebujesz gwoździ lub kleju, a sama praca jest bardzo przyjemna. więcej...

Normy energetyczne 2021 - co musisz wiedzieć?

2021-01-25

Normy energetyczne 2021 - co musisz wiedzieć?

Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnego budownictwa jest dążenie do minimalizowania zużycia surowców oraz energii. Dotyczy to zarówno materiałów budowlanych, jak i takich elementów, jak drzwi czy okna. więcej...

Czym są i kiedy stosuje się usługi dźwigowe?

2020-12-23

Czym są i kiedy stosuje się usługi dźwigowe?

Dźwig bywa niezastąpiony w przeróżnych sytuacjach. Obecnie trudno wyobrazić sobie sprawną realizację prac budowlanych, remontowych, montażowych, czy transportowych bez udziału tego typu maszyny. Wszędzie tam, gdzie trzeba ponieść i przemieścić wielki obiekt w inne miejsce lub na inną wysokość, dźwig to po prostu konieczność. Dla realizacji konkretnych robót nie musisz kupować sprzętu. Obecnie całkiem opłacalnym rozwiązaniem jest jego wynajem lub skorzystanie z kompleksowych usług dźwigowych dostarczanych przez zewnętrzną firmę. Co warto wiedzieć w tym zakresie? więcej...