budowlane24h.plbudowlane24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Idź do katalogu

Regulamin


?>

Pozwolenie na budowę.

2011-05-20

Autorem artykułu jest K. Niegolewski


Posiadając decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub, jeżeli istnieje na wskazanym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor występuje o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej w oparciu o ustawę z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

Ustawa ta określa, jakie obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę, jakie prace wymagają pozwolenia na budowę oraz jakie wymagają wyłącznie zgłoszenia.

Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim:

1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;

3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ? w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub, jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.

Pozwolenie wydawane jest temu, kto wystąpił z wnioskiem o jej wydanie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć (art. 33 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy):

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)7).

Organ rozpatrujący wniosek może żądać dostarczenia innych dokumentów, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych. Właśnie ten punkt jest problematyczny, gdyż pracownicy urzędów często w oparciu o ten zapis mnożą problemy i wymyślają. Trzeba wówczas bacznie przyjrzeć się przepisom, na które się powołują.

Ważne!!!

W razie spełnienia wszystkich wymagań organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy).

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów określonych przepisami do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organy. W przypadku przekroczenia terminu organ wyższego stopnia wymierza organowi właściwemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki (w drodze postanowienia).

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta prze upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub, gdy budowa została przerwana dłuższy niż 3 lat.

---

 

K. Niegolewski

http://domwbudowie.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

budowa budowlane dom inwestycje mieszkanie porady budowlane

Zobacz także...

Jak wybrać nowe i dobre inwestycje deweloperskie w Trójmieście?

2020-07-09

Jak wybrać nowe i dobre inwestycje deweloperskie w Trójmieście?

Północ Polski jest niezwykle atrakcyjną lokalizacją nie tylko pod względem turystycznym, ale również mieszkaniowym. Od kilku już lat na terenie województwa pomorskiego powstają liczne inwestycje deweloperskie w Trójmieście, które swoją nowoczesnością zachęcają potencjalnych mieszkańców do zakupu mieszkania. więcej...

Czym kierować się przy wyborze mebli do salonu?

2020-06-23

Czym kierować się przy wyborze mebli do salonu?

Salon to jedno z najważniejszych pomieszczeń. W nim się relaksujemy, ale również witamy gości. Dlatego niezwykle istotna jest jego aranżacja, jak i funkcjonalność. Odpowiednie meble do salonu zapewnią walory estetyczne oraz praktyczność. Czym kierować się przy wyborze mebli do salonu? więcej...

Kupno mieszkania. Którą kondygnację wybrać?

2020-06-04

Kupno mieszkania. Którą kondygnację wybrać?

Planujesz zakup mieszkania już od dłuższego czasu? Zdążyłeś omówić ten temat ze znajomymi i rodziną? Na pewno nie raz słyszałeś różne, często sprzeczne rady odnośnie wyboru właściwego piętra. W poniższym tekście spróbujemy usystematyzować wiedzę na temat wad i zalet mieszkań na różnych kondygnacjach, zwłaszcza tych budzących największe emocje, a więc na parterze i na najwyższym piętrze. więcej...

Zakup mieszkania dla dzieci - inwestycja w przyszłość

2020-05-26

Zakup mieszkania dla dzieci - inwestycja w przyszłość

Odpowiedzialne zarządzanie środkami, jak i mądre inwestowanie jest w tych czasach bardzo ważne, dlatego o przyszłości swoich dzieci warto myśleć już od najmłodszych lat. Zapewnienie dziecku dobrego startu w dorosłość to prawdziwe wyzwanie finansowe. Jedni rodzice wybierają konta oszczędnościowe, tradycyjne lokaty, a inni decydują się na zakup nieruchomości. Podpowiadamy, czy zakup mieszkania dla dziecka może być dobrą inwestycją w przyszłość? więcej...

Niedoceniony element designu wnętrz – włącznik światła

2020-02-14

Niedoceniony element designu wnętrz – włącznik światła

Włącznik światła to element wyposażenia wnętrz, o którym chyba większość osób myśli najmniej, nawet jeśli przykładają olbrzymią troskę do szczegółowej aranżacji domowej przestrzeni. Ot, nieistotny detal. Jednak czy na pewno? więcej...